Có 2 kết quả:

盘尼西林 pán ní xī lín盤尼西林 pán ní xī lín

1/2

Từ điển Trung-Anh

penicillin (loanword)

Từ điển Trung-Anh

penicillin (loanword)