Có 2 kết quả:

蟠尾丝虫 pán wěi sī chóng ㄆㄢˊ ㄨㄟˇ ㄙ ㄔㄨㄥˊ蟠尾絲蟲 pán wěi sī chóng ㄆㄢˊ ㄨㄟˇ ㄙ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Onchocerca volvulus, the filarial parasite worm causing "river blindness" or onchocerciasis, the second most common cause of blindness in humans

Từ điển Trung-Anh

Onchocerca volvulus, the filarial parasite worm causing "river blindness" or onchocerciasis, the second most common cause of blindness in humans