Có 2 kết quả:

拚財 pàn cái拚财 pàn cái

1/2

pàn cái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make rash speculations

pàn cái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make rash speculations