Có 1 kết quả:

拚除 pàn chú

1/1

pàn chú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reject
(2) to abandon