Có 2 kết quả:

判处 pàn chǔ判處 pàn chǔ

1/2

pàn chǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

phán xử, phán quyết

Từ điển Trung-Anh

(1) to sentence
(2) to condemn

pàn chǔ

phồn thể

Từ điển phổ thông

phán xử, phán quyết

Từ điển Trung-Anh

(1) to sentence
(2) to condemn