Có 2 kết quả:

判断 pàn duàn ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ判斷 pàn duàn ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

1/2

Từ điển phổ thông

phán đoán, xét đoán

Từ điển Trung-Anh

(1) to judge
(2) to determine
(3) judgment

Từ điển phổ thông

phán đoán, xét đoán

Từ điển Trung-Anh

(1) to judge
(2) to determine
(3) judgment