Có 1 kết quả:

拚命 pàn mìng

1/1

pàn mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 拼命[pin1 ming4]