Có 1 kết quả:

拚去 pàn qù

1/1

pàn qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reject
(2) to abandon