Có 1 kết quả:

泡子 pāo zi

1/1

pāo zi [pào zi]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) small lake
(2) pond