Có 1 kết quả:

跑步 pǎo bù

1/1

pǎo bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to run
(2) to jog
(3) (military) to march at the double