Có 1 kết quả:

胚芽鞘 pēi yá qiào

1/1

pēi yá qiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

coleoptile, protective sheath covering an emerging shoot (botany)