Có 2 kết quả:

丕变 pī biàn丕變 pī biàn

1/2

pī biàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

radical change

pī biàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

radical change