Có 2 kết quả:

劈离 pī lí ㄆㄧ ㄌㄧˊ劈離 pī lí ㄆㄧ ㄌㄧˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

split

Từ điển Trung-Anh

split