Có 5 kết quả:

劈裡啪啦 pī li pā lā劈里啪啦 pī li pā lā噼裡啪啦 pī li pā lā噼里啪啦 pī li pā lā批哩啪啦 pī li pā lā

1/5

Từ điển Trung-Anh

variant of 噼裡啪啦|噼里啪啦[pi1 li5 pa1 la1]

Từ điển Trung-Anh

variant of 噼裡啪啦|噼里啪啦[pi1 li5 pa1 la1]

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) to crackle and rattle
(2) to pitter-patter

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) to crackle and rattle
(2) to pitter-patter

pī li pā lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 噼裡啪啦|噼里啪啦[pi1 li5 pa1 la1]