Có 2 kết quả:

批准文号 pī zhǔn wén hào ㄆㄧ ㄓㄨㄣˇ ㄨㄣˊ ㄏㄠˋ批准文號 pī zhǔn wén hào ㄆㄧ ㄓㄨㄣˇ ㄨㄣˊ ㄏㄠˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(drug etc) approval number

Từ điển Trung-Anh

(drug etc) approval number