Có 1 kết quả:

皮包 pí bāo

1/1

pí bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) handbag
(2) briefcase

Một số bài thơ có sử dụng