Có 2 kết quả:

疲乏 pí fá ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ皮筏 pí fá ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ

1/2

pí fá ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tired
(2) weary

pí fá ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leather float
(2) inflatable raft