Có 2 kết quả:

皮肤肌肉囊 pí fū jī ròu náng皮膚肌肉囊 pí fū jī ròu náng

1/2

Từ điển Trung-Anh

dermo-muscular sac

Từ điển Trung-Anh

dermo-muscular sac