Có 2 kết quả:

罴虎 pí hǔ羆虎 pí hǔ

1/2

pí hǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fierce animals

pí hǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fierce animals