Có 1 kết quả:

皮鞋油 pí xié yóu ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ ㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shoe polish