Có 2 kết quả:

皮質類固醇 pí zhì lèi gù chún皮质类固醇 pí zhì lèi gù chún

1/2

Từ điển Trung-Anh

corticosteroid

Từ điển Trung-Anh

corticosteroid