Có 1 kết quả:

皮子 pí zi

1/1

pí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skin
(2) fur