Có 2 kết quả:

匹敌 pǐ dí匹敵 pǐ dí

1/2

pǐ dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be equal to
(2) to be well-matched
(3) rival

pǐ dí

phồn thể