Có 1 kết quả:

譬如 pì rú

1/1

pì rú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ví dụ

Từ điển Trung-Anh

(1) for example
(2) for instance
(3) such as

Một số bài thơ có sử dụng