Có 1 kết quả:

偏方 piān fāng

1/1

piān fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) folk remedy
(2) home remedy

Một số bài thơ có sử dụng