Có 1 kết quả:

偏微分方程 piān wēi fēn fāng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

partial differential equation (PDE)