Có 2 kết quả:

偏正式合成詞 piān zhèng shì hé chéng cí偏正式合成词 piān zhèng shì hé chéng cí

1/2

Từ điển Trung-Anh

modified compound word

Từ điển Trung-Anh

modified compound word