Có 2 kết quả:

飄忽 piāo hū飘忽 piāo hū

1/2

piāo hū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swiftly moving
(2) fleet
(3) to sway