Có 3 kết quả:

漂移 piāo yí飄移 piāo yí飘移 piāo yí

1/3

piāo yí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drift

piāo yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to drift

piāo yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drift