Có 2 kết quả:

撇号 piě hào撇號 piě hào

1/2

piě hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) apostrophe ' (punct.)
(2) accent mark
(3) prime symbol (math.)

piě hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) apostrophe ' (punct.)
(2) accent mark
(3) prime symbol (math.)