Có 1 kết quả:

拼接 pīn jiē

1/1

pīn jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put together
(2) to join