Có 2 kết quả:

拼写错误 pīn xiě cuò wù拼寫錯誤 pīn xiě cuò wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) spelling mistake
(2) written error

Từ điển Trung-Anh

(1) spelling mistake
(2) written error