Có 2 kết quả:

貧不足恥 pín bù zú chǐ贫不足耻 pín bù zú chǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

it is no disgrace to be poor (idiom)

Từ điển Trung-Anh

it is no disgrace to be poor (idiom)