Có 2 kết quả:

貧窮潦倒 pín qióng liáo dǎo贫穷潦倒 pín qióng liáo dǎo

1/2

Từ điển Trung-Anh

poverty stricken

Từ điển Trung-Anh

poverty stricken