Có 1 kết quả:

品目 pǐn mù

1/1

pǐn mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

item