Có 2 kết quả:

屏門 píng mén屏门 píng mén

1/2

píng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

screen door

píng mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

screen door