Có 2 kết quả:

屏幕保护程序 píng mù bǎo hù chéng xù屏幕保護程序 píng mù bǎo hù chéng xù

1/2

Từ điển Trung-Anh

screensaver

Từ điển Trung-Anh

screensaver