Có 2 kết quả:

平头百姓 píng tóu bǎi xìng ㄆㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ平頭百姓 píng tóu bǎi xìng ㄆㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

common people

Từ điển Trung-Anh

common people