Có 2 kết quả:

匍伏 pú fú匍匐 pú fú

1/2

pú fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to crouch
(2) to crawl
(3) to creep

pú fú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bò lổm ngổm

Từ điển Trung-Anh

(1) to crawl
(2) to creep

Một số bài thơ có sử dụng