Có 1 kết quả:

葡萄球菌 pú tao qiú jūn

1/1

pú tao qiú jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

staphylococcus