Có 2 kết quả:

譜分析 pǔ fēn xī谱分析 pǔ fēn xī

1/2

pǔ fēn xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spectral analysis (physics)

pǔ fēn xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spectral analysis (physics)