Có 2 kết quả:

普通翠鳥 pǔ tōng cuì niǎo ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄋㄧㄠˇ普通翠鸟 pǔ tōng cuì niǎo ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common kingfisher (Alcedo atthis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common kingfisher (Alcedo atthis)