Có 2 kết quả:

普通楼燕 pǔ tōng lóu yàn普通樓燕 pǔ tōng lóu yàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common swift (Apus apus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common swift (Apus apus)