Có 2 kết quả:

普通燕鷗 pǔ tōng yàn ōu普通燕鸥 pǔ tōng yàn ōu

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common tern (Sterna hirundo)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common tern (Sterna hirundo)