Có 2 kết quả:

譜寫 pǔ xiě谱写 pǔ xiě

1/2

pǔ xiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to compose (usu. of music)

pǔ xiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to compose (usu. of music)