Có 2 kết quả:

普选 pǔ xuǎn普選 pǔ xuǎn

1/2

pǔ xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

universal suffrage

pǔ xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

universal suffrage