Có 1 kết quả:

曝光 pù guāng

1/1

pù guāng [bào guāng]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bóc trần, phơi bày, vạch trần