Có 2 kết quả:

凄厉 qī lì淒厲 qī lì

1/2

qī lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mournful (sound)

qī lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mournful (sound)