Có 2 kết quả:

栖息 qī xī棲息 qī xī

1/2

qī xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stay (for a rest)
(2) dwelling
(3) perch (of birds)

qī xī

phồn thể