Có 2 kết quả:

七星瓢虫 qī xīng piáo chóng七星瓢蟲 qī xīng piáo chóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

seven-spotted ladybug (Coccinella septempunctata)

Từ điển Trung-Anh

seven-spotted ladybug (Coccinella septempunctata)